Barnendom5779_webb_croppad.jpg

 

Menscykeln

I Sverige får många sin första mens när de är mellan 8 och 16 år. Perioden mellan mensens första dag och nästa mens första dag kallas menscykel och den brukar vara mellan 21 och 45 dagar för barn (det vill säga personer under 18 år). 

Äggstockarna sitter i slutet av äggledarna och är organ på var sin sida av livmodern. I äggstockarna finns tusentals äggceller som skyddas av äggblåsor. Varje månad växer äggblåsor i äggstockarna. Hormonet östrogen stiger i kroppen i takt med att äggblåsorna växer och mognar. Efter cirka 2 veckor spricker den mest mogna äggblåsan och släpper då sitt ägg till ut i äggledaren till livmodern, detta kallas för ägglossning. Slemhinnan i livmodern gör sig redo att ta emot ägget, men om ägget inte är befruktat, kommer livmodern att stöta ut ägget tillsammans med slemhinna och blod. Detta kallas mens. I och med att mensen börjar startar menscykeln om.

 

 

 Menscykeln.png

 

Menscykeln vecka för vecka

Vecka 1 (dag 1 – 7)

Det är vanligt med mensvärk under de första dagarna av blödningar. Du kan känna dig trött, nervös eller lättirriterad. Brösten kan kännas tunga och ömma. Mensen kan hålla på i allt från 3 till 8 dagar.

Vecka 2 (dag 8 – 14)

Nu är blödningarna över och nivån av hormonet östrogen stiger. Ägglossning sker under denna period och kan vara smärtsamt under någon dag. En liten blödning kan förekomma vid ägglossning.

Vecka 3 (dag 15 – 21)

Östrogennivån sjunker och det är då vanligt att du känner dig trött. Samtidigt stiger nivåerna av hormonet progesteron vilket kan leda till nedstämdhet och orostankar, så kallad PMS (PMS / PMDS på 1177.se). Vid slutet av veckan stiger hormonnivåerna och planar sedan ut vilket ofta leder till att du mår bättre.

Vecka 4 (dag 22 – 28)

Nu minskar östrogennivåerna rejält, vilket kan störa din sömn och leda till fortsatt nedstämdhet. Humöret brukar bli bättre när mensen kommer i gång igen.

  

Här kan du som vill veta mer om mens se Lingonkollektivets film om menscykeln:

 

 

Endometrios

Endometrios orsakas av att celler som liknar livmoderslemhinna finns utanför livmodern. Dessa celler kan växa och göra att det blir en inflammation som leder till smärta. 

Kom ihåg att det inte är normalt eller okej att ha så pass ont under eller mellan din mens att det är svårt att göra vardagliga saker som att gå på toaletten, gå till skolan, sporta eller hänga med kompisar. Din mens ska inte hindra dig från att ha en bra vardag!

 

 

Nedan finns en lista på olika typer av smärta samt problem som kan vara tecken på att du har endometrios. Om du upplevt ett eller flera av dessa typer av smärta eller problem som inte gått över med receptfria värktabletter, som exempelvis Alvedon® eller Ipren®, ska du söka vård. Du kan söka hjälp hos exempelvis skolsköterska, ungdomsmottagning eller vårdcentral. Kom ihåg att skriva ner de typer av smärta och problem som du har eller har haft (frågeformulär inför besök). 

 

Smärta under eller mellan din mens:

 • Smärtan är molande, som träningsvärk
 • Smärtan kommer som hugg, ibland känns det som en kniv rakt i magen, i naveln, i snippan eller i rumpan
 • Det gör ont att sträcka på magen och du måste sitta i en framåtböjd ställning för att det inte ska göra ont
 • Smärtan är koncentrerad, den gör väldigt ont på ett litet område, och du känner att du hade kunnat peka på exakt det onda stället i dig
 • Smärtan är som ett smalt snöre som går från urinröret genom magen och till naveln
 • Smärtan är som ett tjockare snöre av smärta från din rumpa eller snippa och upp i magen 
 • Det gör ont i snippan och vid snippöppningen, det gör ont att sitta ner 
 • Det gör ont när du använder en tampong, även efter att du stoppat in den fortsätter det att göra ont
 • Det gör ont att bajsa, det gör ont i rumpan när du sitter ner. Det kan göra så ont att du inte kan bajsa ordentligt, vilket gör att du får ont i magen efter att du bajsat
 • Smärtan känns ut i benen
 • Du svimmar av smärta 

 

Problem under eller mellan din mens:

 • Du känner dig sjuk
 • Du får feber
 • Du är väldigt trött
 • Du mår illa eller kräks
 • Du har ofta väldigt ont i magen
 • Du har ofta hårt eller löst bajs
 • Du blöder väldigt mycket under mensen. Du behöver byta binda eller tampong oftare än du går och kissar
 • Magen är hård och svullen, och det går inte över efter att du har bajsat 
 • Det svider och/eller gör ont när och efter att du kissat, det känns som att du är kissnödig hela tiden
 • Du har blod i bajset eller kisset

 

Till dig som har eller haft sex:

 • Det gör ont under sex
 • Du får ont efter sex
 • Du får smärta djupt inne i slidan. Det kan göra ont överallt eller på ett visst ställe, t.ex. vid den ena äggstocken
 • Smärtan kan fortsätta efter sexet, både i slidan och/eller i magen. Smärtan kan vara kvar länge
 • Du behöver sitta på toaletten länge efter sex
 • Smärtorna gör att sexet inte känns skönt
 • Du tycker att sex är något jobbigt för att du får ont

 

Behandling 

Det går inte att bota endometrios, men sjukdomen kan lindras. Första behandlingen brukar vara en kombination av läkemedel mot smärta och läkemedel med hormoner. Målet med hormonbehandling är att stoppa ägglossning och därmed mens, det vill säga bli blödningsfri. Alla typer av behandlingar fungerar inte på alla, och det kan ta tid att hitta rätt behandling för just dig. Du kan söka hjälp hos exempelvis skolsköterska, ungdomsmottagning eller vårdcentral. 

 

Kom ihåg att du som barn (under 18 år) oavsett ålder alltid har rätt att få information om din sjukdom och behandling så att du förstår. Du har rätt att vara med och bestämma vilken behandling du vill ha. Detta är enligt Barnkonventionen, som är lag i Sverige.

Här kan du läsa om vilka rättigheter du har: Barns och ungdomars rätt på sjukhus - Region Skåne 

 

 

 

In English

 Flicka som ligger i en soffa och jobbar med skolarbete på en laptop samtidigt som hon är i tydligt obehag.

 

The period (menstrual cycle)

In Sweden, the first menstruation normally occurs between the age of 8 and 16 years. The time between the first day of the menstruation and the first day of the next menstruation is called menstrual cycle, or period, and is usually between 21 and 45 days long for girls and young women below the age of 18 years. 

The ovaries are positioned at the end of the oviducts, and are organs on each sides of the uterus. The ovaries contain thousands of egg cells, protected by ovarian cysts. Each month, these ovarian cysts grow in the ovaries. The levels of the hormon estrogen increases as the ovarian cysts grow and mature. After around 14 days of growth, the most mature of the cysts rupture, and the egg is released into the oviduct. This is called ovulation. The mucous membrane in the uterus prepares itself to receive the egg, but if the egg is not fertilized, the uterus will expel the egg together with mucous membranes and blood. This is called menstruation. With the start of the menstruation, a new menstrual cycle begins.

 

 

A young person with an with an uterus overlay on the pelvis area. Also an illustration of a uterus with it's different parts, fallopian tubes, ovary, ovarian follicle, endometrium. There is also an illustration of a vagina

 

 

The period week by week

Week 1 (day 1 – 7)

It is common with period pain during the first days of the period. You may feel tired, nervous or easily irritated. The breasts may be heavy or tender. The menstruation may continue from 3 to 8 days.

Week 2 (day 8 – 14)

The bleeding have now stopped, and the level of estrogen rises. The ovulation takes place and may be painful for a day or so. A small bleeding may take place during the ovulation.

Week 3 (day 15 – 21)

The level of estrogen decreases, which may cause you to feel tired. At the same time, the levels of another hormone, progesteron, increase which may give you the blues and worries, so called premenstrual tension. At the end of the week, the hormone levels rise again and level off, which often make you feel better.

Week 4 (day 22 – 28)

Now the levels of estrogen decrease sharply, which may bother your sleep and continued blues and worries. The mood will be better again when the period starts again.

 

 

Endometriosis

Endometriosis is caused by cells, similar to the mucous membrane cells in the uterus, are located outside of the uterus. The cells may grow and cause an inflammation, leading to pain and/or other problems.

Remember that it is not normal, nor should it be accepted, to have so much pain during the period, or in between the periods, that you cannot do ordinary things like go to the toilet, go to school, take part in sports or hang around with friends. Your period should not stand between you and a good everyday life!


Here under you will find a list of different kinds of pain or problems that may indicate that you have endometriosis. If you have experienced one or more of these problems or symptoms, and ordinary over-the-counter painkillers do not help, you should seek help. You can seek help from the school nurse, the midwife at the youth outpatient clinic or your family physician. Remember to prepare for the visit by writing down your problems and symptoms in the form (
Questionnarie before visit). 

 

Pain during or in between the menstruations:

 • A dull pain in the belly, like training soreness
 • The pain comes in attacks, sometimes it feels like a knife in the belly, the umbilicus, the vagina or in the bottom
 • Stretching the belly is painful, and you have to sit bent forward to relieve the pain
 • The pain is concentrated to one point, and you feel that you could point to the exact location
 • The pain is like a thin string, stretching from the urethra through the belly to the umbilicus
 • The pain is like a thicker string from your bottom and up into the belly
 • The vagina is painful, and it hurts to sit down
 • It hurts to use a tampon, and it hurts even after you have placed the tampon correctly
 • Pooping is painful. It may hurt so much that you cannot have regular stools, which may cause abdominal pain from obstipation
 • The pain can be encountered in the legs
 • You may pass out from pain 

 

Problems during or in between the menstruations:

 • You have malaise
 • You have fever
 • You are very tired
 • You have nausea or vomits
 • You often have severe belly pain
 • Your stools may be hard or loose
 • Your periods are unusually large, and you may have to change tampons or pads more often than you have to go to the toilet
 • Your belly feels hard and swollen, and this persists even after you have had stools
 • It stings or hurts when you pee, or after you have peed. You need to pee more or less all the time
 • You may see blood in the stools or in the urine

 

To you who is sexually active:

 • Having sex is painful
 • You may have pain after sex
 • You encounter deep vaginal pain during sex. The pain may be general or localized, eg. at one of the ovaries
 • The pain may persist after having sex, both in the vagina and/or in the belly. The pain may persist for a long time
 • You need to go to the toilet for a long time after having sex
 • The pain makes having sex a negative experience

 

Treatment 

Endometriosis cannot be cured, but it can be treated. The initial treament is normally a combination of painkillers and hormonal medicines. The goal with hormonal treatment is to stop ovulation and thereby menstruation, that is be free of bleeding. All types of treatments do not suit all, and it may take some time to find the right treatment for just you. You can seek help from the school nurse, the midwife at the youth outpatient clinic or your family physician.

Remember that according to Swedish law, you as being under the age of 18 years always have the right to be informed about your illness and treatment in a way that you understand. You also have the right to influence the decision on with treatment you will receive.

 

Logotyper för de organisationer som medverkat i projektet. Endometriosförening, svenska skolläkar föreningen, barnendometriosfonden, svenska barnmorskeförbundet, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Riksföreningen för skolsköterskor och svenska föreningen för ungdomsmedicin