Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap om barnendometrios

Innehållet i detta utbildningsprogram ska ses som en sammanställning och värdering av bästa kända kunskap inom det beskrivna området hösten 2023. Innehållet uppdateras löpande när ny evidens eller praxis tillkommer.

Informationen i detta program riktar sig till barn och ungdomar och deras närstående, men även till läkare, barnmorskor, sjuksköterskor samt övriga anställda i de verksamheter där barn och ungdomar med endometrios kan söka. Informationen bygger på svenska riktlinjer och är anpassad till svenska förhållanden.

Programmet har ingen föreskrivande funktion, och vare sig författarna eller Löf kan i juridisk mening hållas ansvariga för innehållet. Löf, författare, och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att bedömning och handläggning, baserade på information i programmet, ger det resultat som angivits, eller ansvar gentemot tredje man för eventuell skada som uppstår till följd av bedömning och handläggning i enlighet med informationen.

Materialet får och bör användas i utbildningssyfte. Kliniker och utbildningsenheter kan fritt skriva ut texter och bilder för användning i arbete och undervisning, men innehållet får inte användas i kommersiellt syfte. Således får exempelvis konsultfirmor eller andra programproducenter inte använda programmet, eller delar av dess innehåll.

Programmet ägs av Löf och tillhandahålls kostnadsfritt enligt ovan. Programmet innehåller upphovsrättskyddat material. Löf förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till programmet.


Logotyper för de organisationer som medverkat i projektet. Endometriosförening, svenska skolläkar föreningen, barnendometriosfonden, svenska barnmorskeförbundet, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Riksföreningen för skolsköterskor och svenska föreningen för ungdomsmedicin